Economische maatregelen gevolgen Covid-19-virus

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet een groot aantal maatregelen afgekondigd om de economische effecten van het Covid-19-virus zo veel mogelijk te verzachten.

De maatregelen gelden voor werkgevers, werknemers en ondernemers (Ondernemers en zzp’-ers). Onderstaand hebben wij de maatregelen voor u opgesomd. Heeft u nog vragen? Of loopt u of uw bedrijf tegen economische problemen aan? KZN staat voor u klaar!

Maatregel 1: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Het kabinet heeft de werktijdverkorting-regeling (Wtv-regeling) per direct ingetrokken en vervangen door een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De regeling houdt in dat een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten kan aanvragen.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder volgen enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

 • Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • Indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Verder zijn er de volgende voorwaarden:

 • De werkgever blijft de werknemers 100% doorbetalen.
 • De werkgever zegt toe dat hij géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan zal vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen.
 • Voor grote aanvragen moet een accountantsverklaring worden bijgesloten. Het begrip ‘groot’ is (nog) niet ingevuld.

Deze regeling geldt voor alle bedrijven (met elke omvang) in Nederland.

De tegemoetkomingsregeling geldt voor vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Werkgevers kunnen dus ook werknemers met flexibele contracten met behulp van de tegemoetkoming in de loonkosten in dienst houden. Uitzendbureaus kunnen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn ook een aanvraag indienen. Over een regeling voor werknemers met een ‘nul-uren-contract’ is nog niets bekend.

Hoe aanvragen?

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling  werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen voor de Wtv-regeling meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020. De uitvoering ligt in handen van het UWV.

Verder wordt het aanvraagproces, door loskoppeling van de WW, sterk vereenvoudigd, en worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd.

https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/now.aspx?friendlyurl=/werkgevers/actueel/noodfonds-overbrugging-werkgelegenheid-now.aspx

Bronnen:
FFP “Het Corona Steunpakket paper”: update 19 maart 2020.
FFP “Corona-maatregelen particulieren”: update 2 april 2020.

Maatregel 2: Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Het kabinet wil zelfstandige ondernemers ondersteunen, zodat zij daarna hun bedrijf kunnen voortzetten. Er komt een tijdelijke voorziening voor ten minste drie maanden voor inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten, waaronder zzp’ers. Deze voorziening is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar op punten worden de voorwaarden tijdelijk versoepeld. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Het kabinet doet een oproep aan zelfstandig ondernemers om slechts gebruik te maken van de regeling indien dat nodig is.

De ondersteuning heeft de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. Voor beide regelingen geldt:

 • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent, wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is. Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Er kan met voorschotten worden gewerkt.
 • Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

De uitkering voor levensonderhoud

Deze uitkering vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. De hoogte van de inkomens-ondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling maximaal circa € 1.500 per maand (netto). De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt. De ondernemer weet dus zeker dat deze niet later hoeft te worden terugbetaald.

Lening voor bedrijfskapitaal

Op deze faciliteit kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen. Het gaat om een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het Bbz geldt, worden gehanteerd.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz

Bronnen:
FFP “Het Corona Steunpakket paper”: update 19 maart 2020.
FFP “Corona-maatregelen particulieren”: update 2 april 2020.

Maatregel 3: Fiscale tegemoetkomingen

Uitstel van betaling en verzuimboetes

Ondernemers (inclusief zzp’ers) krijgen de mogelijkheid tot bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Ondernemers kunnen met een brief uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. In de brief moet de ondernemer uitleggen hoe hij door de uitbraak van corona in betalingsproblemen is gekomen. Bovendien moet een ‘verklaring van een derde-deskundige’ binnen 4 weken worden ingediend nadat het verzoek tot uitstel is aangevraagd. De voorwaarden van de verklaring zijn nog niet bekend. Een derde-deskundige is:

 • Een externe consultant
 • Een externe financier
 • Een brancheorganisatie
 • De eigen accountant of fiscaal dienstverlener

Nadat het verzoek is ontvangen zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil en krijgen ondernemers per direct uitstel van betaling. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats.

Bovendien zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of niet invorderen.

Invorderingsrente en belastingrente

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Verlagen voorlopige aanslag

Ondernemers (inclusief zzp’ers) die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen op de gebruikelijke wijze een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

In de situatie dat het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die de ondernemer in de eerste maanden van dit jaar al heeft betaald, wordt het verschil teruggestort.

Energiebelasting

Het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

Bronnen:
FFP “Het Corona Steunpakket paper”: update 19 maart 2020.
FFP “Corona-maatregelen particulieren”: update 2 april 2020.

Maatregel 4,5,6 en 7: tegemoetkomingen kredietverlening

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Het ministerie van EZK staat, via de BMKB, borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB wordt versneld verruimd (vanaf 16 maart 2020) van 50% naar 75%. Deze tijdelijke regeling zal ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot twee jaar.

De BMKB is toegankelijk voor bedrijven die vallen onder de mkb-definitie. Het grootbedrijf valt hier buiten, evenals natuurlijke personen. Zzp’ers kunnen gebruik maken van het BMKB als zij een rechtspersoon bezitten zoals eenmanszaken, vof’s en bv’s. Bepaalde bedrijfsgroepen en financieringsdoelen zijn tevens uitgesloten van de borgstellingsregeling, zoals bijvoorbeeld landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed. Voor boeren en tuinders met liquiditeitsproblemen kan de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) uitkomst bieden (zie hierna).

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling)

Met de GO-regeling helpt ministerie van EZK zowel het mkb als (middel)grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, vanaf € 1,5 miljoen tot (op dit moment) maximaal € 50 miljoen per onderneming.

Het kabinet verhoogt het garantieplafond van de GO van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. De maximale GO-faciliteit per onderneming zal tijdelijk substantieel worden verhoogd van € 50 miljoen naar € 150 miljoen. Deze verruiming zal binnen een week worden geëffectueerd.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go

Qredits

Qredits heeft in de afgelopen jaren ongeveer 20.000 starters en/of ondernemers uit het kleinbedrijf gefinancierd. Qredits verstrekt financieringen tot € 250.000. Het kabinet is bereid Qredits financieel te ondersteunen met een bedrag van maximaal € 6 miljoen. Deze ondersteuning zal in beginsel gelden voor een termijn van negen maanden.

De maatregel geldt uitsluitend voor corona-gerelateerde aanvragen. Qredits zal hiervoor een adequate toets ontwikkelen. De in aanmerking komende ondernemingen zullen worden ondersteund door een uitstel van aflossing voor de duur van zes maanden en de automatische verlaging van de rente gedurende deze periode naar 2%. Met deze maatregel wordt verwacht dat Qredits 3.000 tot 6.000 ondernemingen kan faciliteren. De openstelling van deze crisismaatregel loopt tot eind mei 2020.

https://qredits.nl/

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen. De regeling staat open tot 1 april 2021.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstellingskrediet-voor-de-landbouw-bl

Bronnen:
FFP “Het Corona Steunpakket paper”: update 19 maart 2020.
FFP “Corona-maatregelen particulieren”: update 2 april 2020.

Maatregel 8: Compensatieregeling getroffen sectoren

Er komt een tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Dit als noodvoorziening op de overige maatregelen.

Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en andere die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Voorwaarde is dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

De tegemoetkoming betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De tegemoetkoming en voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

Diversen

Bijdrage kinderopvang

Ouders die normaliter kinderopvang gebruiken, moeten de gehele factuur aan de kinderopvang blijven voldoen, ook als zij op dit moment niet van opvang gebruik kunnen maken. Voor ouders betekent het doorbetalen dat het recht op kinderopvangtoeslag blijft bestaan en dat de plek in de kinderopvang, wanneer deze weer regulier opengaat, behouden blijft. Een deel van de factuur heeft betrekking op de eigen bijdrage die ouders betalen. De inzet van het kabinet is om deze kosten zoveel mogelijk te compenseren.

Het kabinet realiseert zich dat wanneer ouders de factuur doorbetalen en toeslag blijven ontvangen, zij een gedeelte eigen bijdrage betalen voor een dienst die nu noodgedwongen niet wordt geleverd. Ouders die de factuur blijven doorbetalen, krijgen daarom de eigen bijdrage die ze hierbij betalen, gecompenseerd. Dit geldt zowel voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, als gastouderopvang. Het kabinet geeft aan om niets aan te passen bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag. Zo wordt het recht op kinderopvangtoeslag behouden.

De compensatie voor de eigen bijdrage zal worden overgemaakt aan de kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties zullen de compensatie vervolgens overmaken aan de ouders. Deze compensatie zal bestaan uit het verschil tussen de betaalde factuur door ouders en de ontvangen kinderopvangtoeslag.

Daarbij zal de overheid het deel tot de maximum uurprijs (€ 8,17 voor de dagopvang, € 7,02 voor de bso en € 6,27 voor de gastouderopvang) voor haar rekening nemen, en zullen de kinderopvangorganisaties het gedeelte tussen maximum uurprijs en de werkelijke uurprijs, voor zover die hoger ligt, voor hun rekening nemen.

In eerste instantie gaat het om de periode tussen 16 maart en 6 april 2020 (sinds 31 maart 2020 naar verwachting tot en met 28 april 2020). Het is mogelijk de oplossing te verlengen, mocht dit nodig zijn, bijvoorbeeld met enkele weken.

Pensioenopbouw en tijdelijke arbeidsduurverkorting

Gedurende de periode van tijdelijke arbeidsduurverkorting in verband met het coronavirus kunnen zich met name de volgende situaties voordoen.

 • Arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking geheel in stand blijft. In dat geval blijft er gewoon sprake van pensioengevende diensttijd. Dat hierbij sprake kan zijn van een lager pensioengevend loon hoeft geen probleem te zijn mits sprake is van een gebruikelijke loonsverlaging. Bij een gebruikelijke loonsverlaging kan de pensioenopbouw worden voortgezet over het loon dat voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting werd genoten.
 • Arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking (gedeeltelijk) tijdelijk wordt beëindigd. Als de werknemer een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering ontvangt (denk aan een WW-uitkering), is er sprake van pensioengevende diensttijd. De pensioenopbouw mag worden voortgezet op basis van het pensioengevend loon dat voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting werd genoten.
 • Arbeidsduurverkorting waarbij geen sprake is van onvrijwillig ontslag of er geen inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering wordt ontvangen. In dat geval kan er onder voorwaarden gebruik gemaakt worden van de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/besluiten/2020/03/17/beleidsregel-werktijdverkorting

Uitbreiding van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)

Het doel van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is zorgen dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen. Het gaat hier om digitale toepassingen bedoeld voor thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking of hun mantelzorgers. Voorbeelden zijn tablets met beeldzorgapps, apps om een indicatie te stellen of een mantelzorger te ontlasten, medicatiedispensers en telebegeleiding en bijbehorende licenties.

Om gezien de coronacrisis extra te kunnen inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis, is de SET uitgebreid met de SET-Covid-19.

Het subsidiebedrag is per aanvrager een vast bedrag van € 50.000, waarvan maximaal 50% mag worden ingezet voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van digitale toepassingen. Ook mag het subsidiebedrag worden ingezet voor de loonkosten van professionals voor coördinatie, inzet en opleiding en om externen in te huren die helpen bij het implementeren van digitale toepassingen. Er is geen eigen bijdrage vereist. Blijken de werkelijke kosten lager te zijn dan € 50.000, dan vordert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het verschil terug.

Deze uitbreiding van de SET is op 25 maart 2020 geopend en kan de aanbieder aanvragen bij de RVO.

Om voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een beperkt aantal voorwaarden, waaronder het maken van een beknopt activiteitenplan. Een samenwerkingsverklaring is niet nodig, de beoordelingscriteria zijn versoepeld en de criteria van de reguliere SET zijn ook niet van toepassing voor deze uitbreiding. De RVO reageert binnen vijf werkdagen op de aanvraag.

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set

BKR-registratie

Vanwege de economische impact van het coronavirus bieden banken en andere kredietaanbieders in bepaalde situaties de mogelijkheid voor een zogenoemde betaalpauze. Dit betekent dat er gedurende een bepaalde periode geen rente of aflossing voor een hypotheek of een lening hoeft te worden betaald. Later moeten de niet betaalde bedragen alsnog worden betaald.

Kredietaanbieders blijven verplicht een registratie te doen bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). Ook voor consumenten die een betaalregeling vanwege de coronacrisis met een bank of andere kredietaanbieder afspreken blijft die BKR-registratie gewoon staan. Als er al een betalingsachterstand bij BKR was gemeld, dan geven kredietaanbieders aan BKR door dat aanvullend daarop een betaalregeling is getroffen. Als er nog geen betalingsachterstand bij BKR was gemeld, vindt alleen een melding van de betaalregeling plaats als het een regeling betreft voor een hypotheek en deze minimaal vier maanden duurt.

Bronnen:
FFP “Het Corona Steunpakket paper”: update 19 maart 2020.
FFP “Corona-maatregelen particulieren”: update 2 april 2020.

Vragen over Het Corona Steunpakket?

Neem gerust contact met ons op.